کنسپت پولوس

کنسپت "پولوس" با بینش "ارائه و مطالبه بالاتر در هر موضوع و هر زمینه زندگی"، جهت افزودن ارزش مازاد به زندگی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی و با هدف ایجاد زاویه دید جدیدی به بازار مسکن بوجود آورده شد.

با پروژه های کنت پولوس آتاشهیر، کنت پولوس معمارسینان، کنت پولوس کارتال نیز با هدف زندگی متمایز بوجود آورده شد. پروژه های کنت پولوس سنتریوم پارک، کنت پولوس سنتریوم تاوور، کنت پولوس نیوپورت و کنت پولوس کادیکوی نیز در راستاء همین اهداف به توسعه یافتن ادامه میدهد.