در باره ما

شرکت عمرانی امای در سال 1995 در شهر آنکارا تاسیس شده است. ساختار مشارکت ریشه های مهندسی داشته و دائما موجبات پیگیری سیاستی مدرنگرا، فعال و جسور را برای شرکت تامین کرده است.

شرکت در سال 1996 با برنده شدن مناقصه ساخت مسکن برگزار شده از طرف شهرداری بزرگ استانبول، به پروژه های با مرکزیت استانبول مشارکت کرده و در زمینه تعهدات جایگاه خود را گرفته است. سپس پروژهایی مهمی از قبیل مدارس و بیمارستانهای متعلق به سازمان بیمه خدمات اجتماعی، اویاک، وزارت عمران و شهرسازی و وزارت اموزش و پرورش را باتمام رسانده است.

بعد از سال 2000 شروع به پروژه های مجتمعات مسکونی سازمان توکی و شهرداری بزرگ استانبول با سیتم قالب تونلی کرده است.

شرکت عمرانی امای در پروژه های مسکونی مارک دار با ارقام فروش بالا و ارزش زایی بالا پروژه ها جلب توجه نموده و تاکنون پروژه های کنت پولوس آتاشهیر، کنت پولوس معمارسینان، کنت پولوس کارتال را بمورد اجراء گذاشته و با موفقیت باتمام رسانده و هزاران انسان در منازل با کنسپت "پولوس" آغاز به زندگی کرده اند.

شرکت عمرانی امای بهمراه این پروژه ها، به توسعه دادن پروژهای مسکونی ادامه داده و در داخل سال 2010 پروژهای ، سنتریوم پارک، سنتریوم تاوور کنت پولوسنیوپورت و در سال 2011 براندیوم آتاشهیر و در سال 2013 به پروژه کنت پولوس کادیکوی آغاز کرده است.

شرکت عمرانی امای بهمراه پروژه های عمرانی، مجموعه ورزشی پولئون اسپورتیو واقع در داخل پروژه 2044 واحدی کنت پولوس آتاشهیر را اجراء کرده است. مرکز ورزش دارای 7000 مترمربع فضا سرپوشیده بوده و بصورت مدرنترین مرکز ورزشی ترکیه طراحی شده و ظرف مدت کوتاهی اعضاء متعددی به این مرکز ثبت نام نموده و به حیات سالم و تندرست آغاز کرده اند. پولئون اسپورتیو دوم نیز در داخل کنت پولوس سنتریوم آغاز شده و ارزش افزایی پروژه را موجب خواهد شد.

علاوه بر همگی اینها شرکت عمرانی امای در زمینه بهداشت و توریسم نیز به فعالیتهایش ادامه داده است. در نتیجه آن یک هتل 5 ستاره دربخش آناطولی استانبول و ساخت کونونشن سنتر و پروژه بیمارستان جدیدی در بخش اروپائی به آغاز به فعالیت کرده است.

شرکت عمرانی امای در نتیجه فعالیتهای فراوان خود در سال 2008 از ردیف 62 به 100 رکوردار نخست مالیات دهندگان وارد شده و با فخرو غرور آن به سرمایه گزاری در سایر فعالیتهای عمرانی، بهداشتی و توریستی ادامه میدهد.